قیمت 120,000 تومان 60,000 تومان

ویژگی های دوره
زبان: فارسی
29 ساعت و 55 دقیقه
6 فصل
3/34 گیگابایت
روش دریافت: دانلود آنی پس از پرداخت
روش پشتیبانی: ارسال تیکت

مفهوم باگ یا حفره امنیتی یکی از مفاهیم پر استفاده و پیچیده در دنیای برنامه نویسی است. همانطور که می دانید به اشکالات و عیوب اجرایی برنامه ها و اپلیکیشن ها باگ گفته می شود.

باگ ها به خودی خود به وجود نمی آیند و هر کدام دارای معنا و مفهوم خاصی هستند که به ایراد و مشکل مشخصی مربوط می شوند. آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا یک اپلیکیشن تحت وب باگ دارد؟ چرا باگ ها همیشه با ما هستند و در هر برنامه ای که می نویسیم وجود دارند؟ اصلا چرا و چگونه این باگ ها به وجود می آیند؟

ما در دوره آموزشی که پیش روی خود دارید می خواهیم به این چراها پاسخ دهیم و باگ ها و آسیب پذیری های تحت وب اپلیکیشن ها را در یک محیط آزمایشگاهی تحلیل و بررسی کنیم. ما در این دوره انواع حفره های امنیتی را مورد تحلیل و آنالیز قرار می دهیم و به شما می آموزیم که چطور می توانید این حفره ها را از بین ببرید.

سرفصل های این دوره آموزشی :

فصل اول مقدمه و آشنایی :
 • آشنایی با دوره
 • مقدمه ای بر آسیب پذیری ها تحت وب
 • ساخت یک آزمایشگاه
فصل دوم تحلیل و بررسی :
 • تحلیل و آنالیز حفره امنیتی SQL Injection
 • رفع حفره امنیتی SQL Injection
 • تحلیل و آنالیز حفره امنیتی Remote File Upload
 • رفع حفره امنیتی Remote File Upload
 • تحلیل و آنالیز حفره امنیتی Cross Site Scripting
 • رفع حفره امنیتی Cross Site Scripting
 • تحلیل و آنالیز حفره امنیتی Remote Command Execution
 • رفع حفره امنیتی Remote Command Execution
 • تحلیل و آنالیز حفره امنیتی Local/Remote File Inclusion
 • رفع حفره امنیتی Local/Remote File Inclusion
 • تحلیل و آنالیز حفره امنیتی Local File Disclosure
 • رفع حفره امنیتی Local File Disclosure
 • تحلیل و آنالیز حفره امنیتی Cross Site Request Forgery
 • رفع حفره امنیتی Cross Site Request Forgery
 • تحلیل و آنالیز حملات تحت وب Dinal Of Service
 • بررسی راه های مقابله با حملات Dinal Of Service
فصل اول

معرفی دوره ویدئو

15:05

Sql Injection ویدئو

01:18:13

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Sql Injection - بخش دوم ویدئو

25:23

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Sql Injection - بخش سوم ویدئو

43:13

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش اول ویدئو

27:37

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش دوم ویدئو

51:51

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش سوم ویدئو

19:12

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش چهارم ویدئو

33:50

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش پنجم ویدئو

24:28

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش ششم ویدئو

46:08

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش هفتم ویدئو

54:49

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش هشتم ویدئو

01:34:24

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش نهم ویدئو

01:13:59

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش دهم ویدئو

45:03

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش یازدهم ویدئو

01:28:46

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش دوازدهم ویدئو

01:02:45

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

SQL Analysis - بخش سیزدهم ویدئو

40:08

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Secure SQL Injection Patch ویدئو

32:02

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل دوم

Remote File Upload - بخش اول ویدئو

18:23

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Remote File Upload - بخش دوم ویدئو

01:00:55

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Remote File Upload - بخش سوم ویدئو

38:18

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Remote File Upload - بخش چهارم ویدئو

01:04:04

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Remote File Upload - بخش پنجم ویدئو

31:24

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

Remote File Upload - بخش ششم ویدئو

33:09

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل سوم

XSS Analysis - بخش اول ویدئو

46:29

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

XSS Analysis - بخش دوم ویدئو

44:38

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

XSS Analysis - بخش سوم ویدئو

40:49

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

XSS Analysis - بخش چهارم ویدئو

01:03:12

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

XSS Patching ویدئو

17:46

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل چهارم

RCE Analysis - بخش اول ویدئو

17:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

RCE Analysis - بخش دوم ویدئو

01:04:47

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

RCE Patch ویدئو

16:03

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل پنجم

CSRF Analysis - بخش اول ویدئو

44:56

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

CSRF Analysis - بخش دوم ویدئو

44:37

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

CSRF Protection ویدئو

01:15:49

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
فصل ششم

LFI & RFI - بخش اول ویدئو

01:00:45

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

LFI & RFI - بخش دوم ویدئو

31:24

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

RFI & LFI Patch ویدئو

27:31

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

DOS ویدئو

01:03:48

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

DOS Attack ویدئو

31:48

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

فایل های مورد نیاز فایل های ضمیمه

خصوصی

moreدوره های مرتبط

آموزش اخذ مدرک بین المللی نتورک پلاس (+Network)

نتورک پلاس یا +Network یک دوره کوتاه یک الی دو ماهه است که در آن مبانی شبکه به طور کامل…
19,000 تومان 9,500 تومان

پکیج جامع هکر قانونمند CEH

مدرک CEH که به آن مدرک هکر قانونمند نیز گفته می شود مخفف عبارت Certified Ethical Hacker است که متعلق…
79,000 تومان 39,500 تومان

پکیج آموزش امنیت وردپرس – وبسایت خود را ضد گلوله کنید !

می توان گفت بیش از 90 درصد صاحبان وبسایت های وردپرسی به دنبال افزایش امنیت وردپرس خود می باشند. در…
79,000 تومان 39,500 تومان

پنگوئن لینوکس را قورت بده !

همانطور که می دانید سیستم عامل لینوکس یک سیستم عامل متن باز (OpenSource) است که در کنار ابزارهایی که توسط…
رایگان!

مهاجرت به لینوکس – آموزش لینوکس مقدماتی

لینوکس یا گنو/لینوکس در دهه 90 متولد شد و تاکنون همیشه در حال ارتقا و پیشرفت بوده است. این پیشرفت…
رایگان!

آموزش جامع افزایش امنیت وردپرس

یکی از مهم ترین مسائل در حوزه کسب و کارهای اینترنتی امنیت وبسایت می باشد. سایت های بسیاری به موضوع…
69,000 تومان 34,500 تومان

chat_bubble_outlineنظرات

قوانین ثبت دیدگاه

با سلام و احترام خدمت شما کاربر محترم
 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط با دوره تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.