من مجتبی شیخ علی هستم، مربی و مدرس ارتباطات و مذاکره. از سال 88 در حوزه های مختلف صنعتی و خدماتی، بعنوان مشاور و مدرس فعال هستم.