تا می توانید کد بنویسید . دنیا با کد ها زنده است !!!