درباره من

مولف 3 کتاب در مورد زبان بدن در محل کار و آموزگار حرفه ای سیاستمداران و تجار و مدیران

Carol Kinsey Goman