درباره من

مدیر دپارتمان اقتصاد بنیاد عالی نخبگان کارافرینی ایران

علیرضا سهرابیان