درباره من

روانپزشک برجسته ایرانی، استادیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد، مجری طرح چند دارو برای ترک اعتیاد و چهره ای شناخته شده در درمان اعتیاد

آذرخش مکری