درباره من

کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
استاد چند دانشگاه واقع در اصفهان

نسرین حاجی حسنی