درباره من

  • مدرس
  • سخنران
  • تسهیلگر
  • روانشناس
  • زوج درمانگر
  • درمانگر بالینی
  • مشاور توسعه فردی
  • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  • مدیر گروه روانشناسی روان پژوهش
  • عضو سازمان مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران
پژمان برکاتی