درباره من

محمدمصطفی عسکرنیا فعال هستم. کارشناسی ام را در دانشگاه شهیدباهنر کرمان و در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک گرفتم و در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل در رشته بیوشیمی بالینی یا همان پزشکی می باشم.

هدف من از تولید دوره های آموزشی بالا بردن سطح علمی افرادی است که هزینه چندانی نمی توانند بپردازند اما با استعداد هستند. در نتیجه تا جایی که می توانم قیمت آموزش هایم را پایین در نظر می گیرم.

محمد مصطفی عسکرنیا فعال