درباره من

  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  • مدرس مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران
  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه امیرکبیر
  • مدرس مرکز کارآفرینی رشد
  • عضو افتخاری باشگاه موفقان
  • عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی