درباره من

کارآفرین، مشاوره و مدرس دوره های متقاعدسازی در فروش

داود ذوالقدر